Vrste opasnog i neopasnog otpada

Pretraga otpada

BrojNaziv
1OTPADI KOJI NASTAJU U ISTRAŽIVANJIMA, ISKOPAVANJIMA IZ RUDNIKA ILI KAMENOLOMA, I FIZIČKOM I HEMIJSKOM TRETMANU MINERALA
01 03 otpadi od fizičke i hemijske obrade minerala za crnu metalurgiju
01 03 04*jalovine iz prerade sulfidne rude koje stvaraju kiselinu
01 03 05*druge jalovine koje sadrže opasne supstance
01 03 07*ostali otpadi iz fizičkog i hemijskog tretmana minerala za crnu metalurgiju koji sadrže opasne supstance
01 04 otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju
01 04 07*otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju koji sadrže opasne supstance
01 05 muljevi nastali bušenjem i drugi otpadi od bušenja
01 05 05*muljevi i otpadi od bušenja koji sadrže naftu
01 05 06*muljevi od bušenja i drugi otpadi od bušenja koji sadrže opasne supstance
____________________________
2OTPADI IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA, PRIPREME I PRERADE HRANE
02 01 Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova
02 01 08*agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance
____________________________
3OTPADI OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PAPIRA, KARTONA, PULPE, PANELA I NAMEŠTAJA
03 01 otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i nameštaja
03 01 04*piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance
03 02 otpadi od zaštite drveta
03 02 01*nehalogenovana organska zaštitna sredstva za drvo
03 02 02*organohlorna zaštitna sredstva za drvo
03 02 03*organometalna zaštitna sredstva za drvo
03 02 04*neorganska zaštitna sredstva za drvo
03 02 05*druga zaštitna sredstva koji sadrže opasne supstance
____________________________
4OTPADI IZ TEKSTILNE, KRZNARSKE I KOŽARSKE INDUSTRIJE
04 01 otpadi iz industrije kože i krzna
04 01 03*otpadi od odmašćivanja koji sadrže rastvarače, bez tečne faze
04 02 otpadi iz tekstilne industrije
04 02 14*otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače
04 02 16*boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance
04 02 19*muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
____________________________
5OTPADI OD RAFINISANJA NAFTE, PREČIŠĆAVANJA PRIRODNOG GASA I PIROLITIČKOG TRETMANA UGLJA
05 01 otpadi od rafinacije nafte
05 01 02*muljevi od desalinacije
05 01 03*muljevi sa dna rezervoara
05 01 04*kiselo-bazni muljevi
05 01 05*mrlje istekle nafte
05 01 06*zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme
05 01 07*kiseli katran
05 01 08*ostali katran
05 01 09*muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
05 01 11*otpadi od prečišćavanja goriva bazama
05 01 12*ulja koja sadrže kiseline
05 01 15*utrošene filterske gline
05 06 otpadi od pirolitičkog tretmana uglja
05 06 01*kiseli katran
05 06 03*ostali katran
05 07 otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta
05 07 01*otpadi koji sadrže živu
____________________________
6OTPADI OD NEORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA
06 01 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe kiselina
06 01 01*sumporna i sumporasta kiselina
06 01 02*hlorovodonična kiselina
06 01 03*fluorovodonična kiselina
06 01 04*fosforna i fosforasta kiselina
06 01 05*azotna i azotasta kiselina
06 01 06*ostale kiseline
06 02 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe baza
06 02 01*kalcijum hidroksid
06 02 03*amonijum hidroksid
06 02 04*natrijum hidroksid i kalijum hidroksid
06 02 05*ostale baze
06 03 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe soli i rastvora soli i oksida metala
06 03 11*čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide
06 03 13*čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale
06 03 15*oksidi metala koji sadrže teške metale
____________________________
06 04 otpadi koji sadrže metale koji nisu navedeni u 06 03
06 04 03*otpadi koji sadrže arsen
06 04 04*otpadi koji sadrže živu
06 04 05*otpadi koji sadrže ostale teške metale
06 05 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja
06 05 02*muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
06 06 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže sumpor, hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja
06 06 02*otpadi koji sadrže opasne sulfide
06 07 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe halogena i hemijskih procesa sa halogenima
06 07 01*otpadi koji sadrže azbest od elektrolize
06 07 02*aktivni ugalj od proizvodnje hlora
06 07 03*mulj barijum sulfata koji sadrži živu
06 07 04*rastvori i kiseline, na primer kiseline iz kontaktnog procesa
06 08 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe silicijuma i derivata silicijuma
06 08 02*otpadi od opasnih materija koje sadrže silicijum
06 09 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže fosfor i hemijskih procesa sa primenom fosfora
06 09 03*otpadi od reakcija sa kalcijumom koji sadrže ili su kontaminirani opasnim supstancama
06 10 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže azot, hemijskih procesa sa azotom i proizvodnje đubriva
06 10 02*otpadi koji sadrže opasne supstance
06 13 otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani
06 13 01*neorganski pesticidi, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi
06 13 02*potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02)
06 13 04*otpadi od obrade azbesta
06 13 05*čađ
____________________________
7OTPADI OD ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA
07 01 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija
07 01 01*tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 01 03*organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 01 04*ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 01 07*halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 01 08*ostali talozi i ostaci od reakcija
07 01 09*halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 01 10*ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 01 11*muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 02 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana
07 02 01*tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 02 03*organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 02 04*ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 02 07*halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 02 08*ostali talozi i ostaci od reakcija
07 02 09*halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 02 10*ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 02 11*muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 02 13otpadna plastika
07 02 14*otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance
07 02 16*otpadi od opasnih materija koji sadrže silikone
07 03 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih boja i pigmenata (osim 06 11)
07 03 01*tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 03 03*organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 03 04*ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 03 07*halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 03 08*ostali talozi i ostaci od reakcija
07 03 09*halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 03 10*ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 03 11*muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 04 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih pesticida (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida
07 04 01*tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 04 03*organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 04 04*ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 04 07*halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 04 08*ostali talozi i ostaci od reakcija
07 04 09*halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 04 10*ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 04 11*muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 04 13*čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance
07 05 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe farmaceutskih preparata
07 05 01*tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 05 03*organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 05 04*ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 05 07*halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 05 08*ostali talozi i ostaci od reakcija
07 05 09*halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 05 10*ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 05 11*muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 05 13*čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance
07 06 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe masti, masnoća, sapuna, deterdženata, dezinfekcionih i kozmetičkih sredstava
07 06 01*tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 06 03*organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 06 04*ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 06 07*halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 06 08*ostali talozi i ostaci od reakcija
07 06 09*halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 06 10*ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 06 11*muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
07 07 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu drugačije specificirani
07 07 01*tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
07 07 03*organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 07 04*ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
07 07 07*halogenovani talozi i ostaci od reakcija
07 07 08*ostali talozi i ostaci od reakcija
07 07 09*halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 07 10*ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 07 11*muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
____________________________
8OTPADI OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, SNABDEVANJA I UPOTREBE PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLENE GLAZURE), LEPKOVI, ZAPTIVAČI I ŠTAMPARSKE BOJE
08 01 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova
08 01 11*otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 01 13*muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 01 15*muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci
08 01 17*otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 01 19*vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci
08 01 21*otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka
08 03 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe štamparskog mastila
08 03 12*otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance
08 03 14*muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance
08 03 16*otpadni rastvori za ecovanje
08 03 17*otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance
08 03 19*dispergovana ulja
08 04 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača (uključujući i vodootporne proizvode)
08 04 09*otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 04 11*muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 04 13*muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 04 15*tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
08 04 17*ulje od destilacije smola
08 05 otpadi koji nisu drugačije specificirani u 08
08 05 01*otpadni izocijanati
____________________________
9OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
09 01 otpadi iz fotografske industrije
09 01 01*rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode
09 01 02*rastvori razvijača za offset ploče na bazi vode
09 01 03*rastvori razvijača na bazi rastvarača
09 01 04*rastvori sredstava za fiksiranje
09 01 05*rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za fiksiranje izbeljenosti
____________________________
09 01 06*otpadi koji sadrže srebro od tretmana fotografskog otpada na mestu nastajanja
09 01 11*kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije navedene u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03
09 01 13*tečni otpad na bazi vode od obnavljanja srebra na mestu nastajanja drugačiji od onog navedenog u 09 01 06
____________________________
10OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA
10 01 otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19)
10 01 04*leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla
10 01 09*sumporna kiselina
10 01 13*leteći pepeo od emulgovanih ugljovodonika upotrebljenih kao gorivo
10 01 14*šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance
10 01 16*leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance
10 01 18*otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance
10 01 20*muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
10 01 22*muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance
10 02 otpadi iz industrije gvožđa i čelika
10 02 07*čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 02 11*zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 02 13*muljevi i filter - kolači (pogače) iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 03 otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma
10 03 04*šljake iz primarne proizvodnje
10 03 08*slane šljake iz sekundarne proizvodnje
10 03 09*crna zgura iz sekundarne proizvodnje
10 03 15*plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
10 03 17*otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa
10 03 19*prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
10 03 21*ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance
10 03 23*čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 03 25*muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 03 27*zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 03 29*otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance
____________________________
10 04 otpadi iz termičke metalurgije olova
10 04 01*šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 04 02*zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 04 03*kalcijum arsenat
10 04 04*prašina dimnog gasa
10 04 05*ostale čvrste čestice i prašina
10 04 06*čvrsti otpadi iz tretmana gasa
10 04 07*muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 04 09*zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 05 otpadi iz termičke metalurgije cinka
10 05 03*prašina dimnog gasa
10 05 04ostale čvrste čestice i prašina
10 05 05*čvrsti otpad iz tretmana gasa
10 05 06*muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 05 08*zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 05 10*zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
10 06 otpad iz termičke metalurgije bakra
10 06 03*prašina dimnog gasa
10 06 06*čvrsti otpadi iz tretmana gasa
10 06 07*muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa
10 06 09*zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 07 otpadi iz termičke metalurgije srebra, zlata i platine
10 07 07*zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 08 otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala
10 08 08*slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 08 10*zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama
10 08 12*otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa
10 08 15*prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
10 08 17*muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
10 08 19*zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode
10 09 otpadi od livenja gvozdenih odlivaka
10 09 05*jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
10 09 07*jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
10 09 09*prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
10 09 11*ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance
10 09 13*otpadna veziva koja sadrže opasne supstance
10 09 15*otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance
____________________________
10 10 otpadi od livenja odlivaka obojenih metala
10 10 05*jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
10 10 07*jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance
10 10 09*prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance
10 10 11*ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance
10 10 13*otpadna veziva koja sadrže opasne supstance
10 10 15*otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance
10 11 otpadi iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla
10 11 09*otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana koja sadrži opasne supstance
10 11 11*otpadno staklo u malim komadima i staklena prašina koji sadrže teške metale (na primer od katodnih cevi)
10 11 13*mulj od poliranja i mlevenja stakla koji sadrži opasne supstance
10 11 15*čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
10 11 17*muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance
10 11 19*čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
10 12 otpadi iz proizvodnje keramičkih proizvoda, cigli, pločica i proizvoda za građevinarstvo
10 12 09*čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 12 11*otpadi iz procesa glaziranja koji sadrže teške metale
10 13 otpadi iz proizvodnje cementa, kreča i gipsa i predmeta i proizvoda koji se od njih proizvode
10 13 09*otpadi iz proizvodnje azbest cementa koji sadrže azbest
10 13 12*čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance
10 14 otpad iz krematorijuma
10 14 01*otpad iz prečišćavanja gasa koji sadrži živu
____________________________
11OTPADI OD HEMIJSKOG TRETMANA POVRŠINE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA OBOJENIH METALA
11 01 otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje, odmašćivanje bazama i anodizacija)
11 01 05*kiseline za čišćenje
11 01 06*kiseline koje nisu drugačije specificirane
11 01 07*baze za čišćenje
11 01 08*muljevi od fosfatiranja
11 01 09*muljevi i filter - kolači (pogače) koji sadrže opasne supstance
11 01 11*tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance
11 01 13*otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance
11 01 15*eluati i muljevi iz membranskih ili jonoizmenjivačkih sistema koji sadrže opasne supstance
11 01 16*zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole
11 01 98*ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
11 02 otpadi iz hidrometalurških procesa obojenih metala
11 02 02*muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)
11 02 05*otpadi iz hidrometalurških procesa bakra koji sadrže opasne supstance
11 01 07*ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
11 03 muljevi i čvrsti otpadi iz procesa kaljenja
11 03 01*otpadi koji sadrže cijanide
11 03 02*ostali otpadi
11 05 otpadi iz procesa vrele galvanizacije
11 05 03*čvrsti otpadi iz tretmana gasa
11 05 04*potrošena tečnost
____________________________
12OTPADI OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE
12 01 otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike
12 01 06*mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
12 01 07*mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
12 01 08*mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene
12 01 09*mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene
12 01 10*sintetička mašinska ulja
12 01 12*potrošeni vosak i masti
12 01 14*mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance
12 01 16*otpadi od gorivih materijala koji sadrži opasne supstance
12 01 18*metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje
12 01 19*odmah biorazgradivo mašinsko ulje
12 01 20*potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje koji sadrže opasne supstance
12 03 otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom (izuzev 11)
12 03 01*tečnosti za pranje na bazi vode
12 03 02*otpadi od odmašćivanja parom
____________________________
13OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH U POGLAVLJIMA 05, 12 I 19)
13 01 otpadna hidraulična ulja
13 01 01*hidraulična ulja koja sadrže PCB
13 01 04*hlorovane emulzije
13 01 05*nehlorovane emulzije
13 01 09*mineralna hlorovana hidraulična ulja
13 01 10*mineralna nehlorovana hidraulična ulja
13 01 11*sintetička hidraulična ulja
13 01 12*odmah biorazgradiva hidraulična ulja
13 01 13*ostala hidraulična ulja
13 02 otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 04*mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 05*mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 06*sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 07*odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 08*ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 03 otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 01*ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB
13 03 06*mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01
13 03 07*mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 08*sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 09*odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 10*ostala ulja za izolaciju i prenos toplote
13 04 brodska ulja
13 04 01*ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe
13 04 02*ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu
13 04 03*ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe
13 05 sadržaj separatora ulje/voda
13 05 01*čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/voda
13 05 02*muljevi iz separatora ulje/voda
13 05 03*muljevi od hvatača ulja
13 05 06*ulja iz separatora ulje/voda
13 05 07*zauljena voda iz separatora ulje/voda
13 05 08*mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda
13 07 otpadi od tečnih goriva
13 07 01*pogonsko gorivo i dizel
13 07 02*benzin
13 07 03*ostala goriva (uključujući mešavine)
13 08 otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana
13 08 01*muljevi ili emulzije od desalinacije
13 08 02*ostale emulzije
13 08 99*otpadi koji nisu drugačije specificirani
____________________________
14OTPADNI ORGANSKI RASTVARAČI, SREDSTVA ZA HLAĐENJE I POTISNI GASOVI (OSIM 07 I 08)
14 06 otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi na bazi pene/aerosola
14 06 01*hlorofluorougljovodonici, HCFC, HFC
14 06 02*ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača
14 06 03*ostali rastvarači i smeše rastvarača
14 06 04*muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače
14 06 05*muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače
____________________________
15OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO
15 01 ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)
15 01 10*ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama
15 01 11*metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom
15 02 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća
15 02 02*apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama
____________________________
16OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFICIRANI U KATALOGU
16 01 otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08)
16 01 04*otpadna vozila
16 01 07*filteri za ulje
16 01 08*komponente koje sadrže živu
16 01 09*komponente koje sadrže PCB
16 01 10*eksplozivne komponente (npr. vazdušni jastuci)
16 01 11*kočione obloge koje sadrže azbest
16 01 13*kočione tečnosti
16 01 14*antifriz koji sadrži opasne supstance
16 01 21*opasne komponente drugačije od onih navedenih u 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14)
____________________________
16 02 otpadi od električne i elektronske opreme
16 02 09*transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB
16 02 10*odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09
16 02 11*odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC
16 02 12*odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest
16 02 13*odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12
16 02 15*opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme
____________________________
16 03 komponente izvan specifikacije i nekorišćeni proizvodi
16 03 03*neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance
16 03 05*organski otpadi koji sadrže opasne supstance
____________________________
16 05 gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije
16 05 04*gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance
16 05 06*laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući smeše laboratorijskih hemikalija
16 05 07*odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance
16 05 08*odbačene organske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance
16 06 baterije i akumulatori
16 06 01*olovne baterije
16 06 02*baterije od nikl-kadmijuma
16 06 03*baterije koje sadrže živu
16 06 06*posebno sakupljen elektrolit iz baterija i akumulatora
16 07 otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi (izuzev 05 i 13)
16 07 08*otpadi koji sadrže ulje
16 07 09*otpadi koji sadrže ostale opasne supstance
16 08 istrošeni katalizatori
16 08 02*istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala
16 08 05*istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu
16 08 06*istrošene tečnosti upotrebljene kao katalizatori
16 08 07*istrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama
16 09 oksidansi
16 09 01*permanganati, npr. kalijum permanganat
16 09 02*hromati, npr. kalijum hromat, kalijum- ili natrijum dihromat
16 09 03*peroksidi, npr. vodonik peroksid
16 09 04*oksidanti koji nisu drugačije specificirani
16 10 tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja
16 10 01*tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance
16 10 03*koncentrati na bazi vode koji sadrže opasne supstance
____________________________
16 11 otpadne obloge i vatrostalni materijali
16 11 01*obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance
16 11 03*ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance
16 11 05*obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne supstance
____________________________
17GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA)
17 01 beton, cigle, crep i keramika
17 01 06*mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance
17 02 drvo, staklo i plastika
17 02 04*staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama
17 03 bituminozne mešavine, katran i katranski proizvodi
17 03 01*bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglja
17 03 03*katran od uglja i katranski proizvodi
17 04 metali (uključujući i njihove legure)
17 04 09*otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama
17 04 10*kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance
17 05 zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop
17 05 03*zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
17 05 05*iskop koji sadrži opasne supstance
17 05 06iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05
17 05 07*otpad koji spada sa gusenica koji sadrži opasne supstance
17 06 izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest
17 06 01*izolacioni materijali koji sadrže azbest
17 06 03*ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance
17 06 05*građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 građevinski materijal na bazi gipsa
17 08 01*građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama
17 09 ostali otpadi od građenja i rušenja
17 09 01*otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu
17 09 02*otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB)
17 09 03*ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance
____________________________
18OTPADI OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI S TIM POVEZANOG ISTRAŽIVANJA (IZUZEV OTPADA IZ KUHINJA I RESTORANA KOJI NE DOLAZI OD NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE)
18 01 otpadi iz porodilišta, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti ljudi
18 01 06*hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance
18 01 08*citotoksični i citostatični lekovi
18 01 10*otpadni amalgam iz stomatologije
18 02 otpadi od istraživanja, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti životinja
18 02 05*hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance
18 02 07*citotoksični i citostatični lekovi
____________________________
19OTPADI IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, POGONA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA VAN MESTA NASTAJANJA I PRIPREMU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I KORIŠĆENJE U INDUSTRIJI
19 01 otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada
19 01 05*filter - kolač (pogače) iz tretmana gasa
19 01 06*tečni otpadi na bazi vode od tretmana gasa i drugi tečni otpadi na bazi vode
19 01 07*čvrsti otpadi od tretmana gasa
19 01 10*istrošeni aktivni ugalj od tretmana gasa
19 01 11*šljaka koja sadrži opasne supstance
19 01 13*leteći pepeo koji sadrži opasne supstance
19 01 15*prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance
19 01 17*otpadi od pirolize koji sadrže opasne supstance
19 02 otpadi od fizičko/hemijskih tretmana otpada (uključujući dehromiranje, decijanizaciju i neutralizaciju)
19 02 04*prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada
19 02 05*muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance
19 02 07*ulja i koncentrati od separacije
19 02 08*tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance
19 02 09*čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance
19 02 11*ostali otpadi koji sadrže opasne supstance
19 03 stabilizovani/solidifikovani otpadi
19 03 04*otpadi označeni kao opasni, delimično stabilizovani
19 03 06*otpadi označeni kao opasni, solidifikovani
19 04 ostakljen (vitrifikovan) otpad i otpadi nastali u procesu vitrifikacije
19 04 02*leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa
19 04 03*čvrsta faza koja se nije vitrifikovala
____________________________
19 08 otpadi iz pogona za tretman otpadnih voda koji nisu drugačije specificirani
19 08 06*zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole
19 08 07*rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača
19 08 08*otpad sa membranskog sistema koji sadrži teške metale
19 08 10*smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09
19 08 11*muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode
19 08 13*muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode
19 10 otpadi od sitnjenja otpada koji sadrže metal
19 10 03*laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance
19 10 05*ostale frakcije koje sadrže opasne supstance
19 11 otpadi iz regeneracije ulja
19 11 01*istrošena filterska glina
19 11 02*kiseli katrani
19 11 03*tečni otpadi na bazi vode
19 11 04*otpadi od čišćenja goriva bazama
19 11 05*muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
19 11 07*otpadi od prečišćavanja dimnih gasova
19 12 otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i paletizovanja) koji nisu drugačije specificirani
19 12 06*drvo koje sadrži opasne supstance
19 12 11*drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance
19 13 otpadi od remedijacije zemljišta i podzemnih voda
19 13 01*čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance
19 13 03*muljevi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance
19 13 05*muljevi od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance
19 13 07*tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance
____________________________
20KOMUNALNI OTPADI (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE
20 01 odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01)
20 01 13*rastvarači
20 01 14*kiseline
20 01 15*baze
20 01 17*foto-hemikalije
20 01 19*pesticidi
20 01 21*fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu
20 01 23*odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike
20 01 26*ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25
20 01 27*boja, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance
20 01 29*deterdženti koji sadrže opasne supstance
20 01 31*citotoksični i citostatični lekovi
20 01 33*baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije
20 01 35*odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente
20 01 37*drvo koje sadrži opasne supstance
Izbornik