O nama

Kompanija KEMEKO posluje u okviru Gorenje Ekologija Grupe i pokriva tržište Jugoistočne Evrope.

     Mi smo na tržištu prepoznatljivi po sveobuhvatnim rešenjima za upravljanje otpadom kod naših partnera, u industriji, trgovini, zanatstvu i javnom sektoru, koji poštuju visok kvalitet naših proizvoda i usluga, baziran na znanju o industriji i zakonodavstvu, konkurentnim cenama i snažnoj poslovnoj i istraživačkoj mreži. Stoga smo u mogućnosti da održimo jaka i dugoročna partnerstva sa našim ključnim klijentima, među kojima su neke od najvećih i najvažnijih lokalnih i globalnih kompanija koje posluju  na tržištima Jugoistočne Evrope.

     Mi postupamo sa otpadom kao dragocenom sekundarnom sirovinom, brinemo da korisni metalni i nemetalni materijali budu vraćeni u proizvodnju, dok se ostaci pripremaju da budu pretvoreni u energiju. Mi podržavamo naše aktivnosti i aktivnosti naših partnera sa stanovišta stručnosti, pravnog znanja i prenosa najbolje prakse.

     Kemeko d.o.o se bavi sakupljanjem, transportom, skladištenjem i tretmanom neopasnih metalnih i nemetalnih ostataka, kao i opasnog otpada na srpskom tržištu. Mi takođe organizujemo konačna odlaganja ili spaljivanja opasnog otpada za naše klijente, gde ishodujemo sve potrebne dozvole i drugu dokumentaciju za preko granične isporuke ovlašćenim operaterima u inostranstvu.

     Mi postupamo sa otpadnim materijama na ekološko prihvatljiv način. Naš cilj je da se dobije što više sekundarnih sirovina i energenata, što je razumno sa ekonomske tačke gledišta. Gradimo i gajimo partnerske odnose sa našim kupcima, savetujemo ih kako da bezbedno rukuju otpadom u svim aspektima.

     Kemeko angažuje i u prikupljanju i sterilizaciji infektivnog otpada. Uz dokazane tehnologijei zdrugih firmi Kemeko, fokusirali smo se naograničavanje rizika od infekcije i epidemije bolesti tokom faze transporta. Inovativni Sistem se sastoji u dobijanju visoke temperature koja se direktno generiše unutar otpada transformišući mehaničku energiju u toplotnu energiju. Cilj Converter opreme je da transformiše otpad u proizvod bez rizika, stabilan i suv, upotrebljiv kao gorivo za proizvodnju energije u odgovarajućim instalacijama.

DOZVOLE KEMEKO d.o.o.:

  • Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji R. Srbije, izdata od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u Junu 2010. Br: 19-00-00177/2010-02
  • Dozvola za skladištenje električnog i elektronskog otpada, izdata od Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne u Octobru 2011. Br: 1 30 -501-1865/ 2011-06
  • Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdataod Opštine Bačka Palanka u Julu 2011. Br: IV-05-501-34/201