Kemeko

GENERALIJE, DOZVOLE I STANDARDI

 • GENERALIJE
 • DOZVOLE
 • STANDARDI
 • LOKACIJE

Poslovno ime: Kemeko doo Valjevo

Skraćeno poslovno ime: Kemeko doo

Adresa sedišta:Bulevar palih boraca 91/92 br.5, 14 000 Valjevo

Zakonski zastupnik: direktor Zoran Milovanović

E-pošta: milivoj.markovic@kemeko.rs

Telefon: 00 381 64 84 34 817

Šifra delatnosti: 3832 – ponovna upotreba razvrstanih materijala

PIB: 104114027

Matični broj: 20086904

PDV: Da

Tekući račun 1: 150-21411-22 Direktna banka

Tekući račun 2: 205-188089-70 Komercijalna banka

– Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, izdata od Ministarstva zaštite životne sredine 06.04.2020. godine br. 19-00-00141/2020-06

– U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Republike Srbije, Kemis PJ Bačka Palanka, poseduje sledeće dozvole:

 • Dozvola za skladištenje električnog i elektronskog otpada, izdata od Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine 09.10.2011. br:130 -501-1865/ 2011-06;
 • Izmene i dopune dozvole za skladištenje električnog i elektronskog otpada od 11.07.2012., 25.05.2020. i 28.8.2020.
 • Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdata od Opštine Bačka Palanka 28.07.2011. br :IV-05-501-34/2011;
 • Izmena i dopuna dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od 06.06.2014.;

– U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Republike Srbije, Kemis PJ Kragujevac, poseduje sledeće dozvole:

 • Integralna dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdata od Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine Kragujevac 12.10.2015. godine br. XVIII-501-147/15;
 • Izmene i dopune dozvole 05.07.2016. i 24.08.2017.;

– U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Republike Srbije, Kemis PJ Šabac, poseduje sledeće dozvole:

 • Integralna dozvola za skladištenje i tretman opasnog otpada izdata od strane Ministarstva zaštite životne sredine 13.01.2020. godine broj 19-00-00675/2010-02;
 • Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdata od Gradske uprave Šabac 10.03.2016.. br :501-7-2/2016-08;
 • Izmena i dopuna dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od 11.08.2017;

Lokacije

PJ Kragujevac
Dragoslava Srejovića 89, 34 000 Kragujevac
PJ Bačka Palanka
Drugo železničko naselje 2b, Bačka Palanka
Kancelarija u Beogradu
Bulevar Arsenija Čarnojevića 33/10, 11070 Novi Beograd
Kancelarija u Valjevu
Bulevar Palih Boraca 91/92 – br.5, 14000 Valjevo
Izbornik