Šta radimo

Delatnost

Naša delatnost je sakupljanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada osim radioaktivnog i infektivnog otpada i pružanje usluge sveobuhvatnog upravljanja otpadom.

Možemo u potpunosti da brinemo o vašem otpadu i sprovodimo za vas kompletnu proceduru upravljanja otpadom. Sa našim stručnim kadrovima bićete sigurni da će sve procedure biti sprovedene u skladu sa važećom zakonskom regulativom i uz minimalne troškove.

Integralno upravljanje otpadom

Transport i zbrinjavanje opasnog otpada

Tretman otpadne ambalaže

Priprema otpada za suspaljivanje

Izvoz otpada na konačno zbrinjavanje

Remedijaciju zagađenih površina

Transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada

Konsalting usluge iz oblasti zaštite životne sredine

Usluga sveobuhvatnog upravljanja otpadom

Kemeko d.o.o. primenjuje koncept sveobuhvatnog upravljanja otpadom u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom i iskustvom koje ima u radu sa ciljem da se na ekološki prihvatljiv način poveća udeo reciklaže radi smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu i da se izvrši optimizacija procesa radi smanjenja troškova u vezi sa upravljanjem otpadom.

Usluga sveobuhvatnog upravljanja otpadom obuhvata:

 • Postavljanje opreme za prikupljanje otpada u skladu sa individualnim zahtevima i potrebama partnera
 • Sakupljanje, sortiranje, obradu i pakovanje otpada u cilju optimizacije transporta:
 • Izbor odgovarajućih kontejnera, kesa i drugih transportnih jedinica
 • Izbor odgovarajuće opreme za unutrašnje tretmane otpada (prese, balirke, mlinovi, filteri)
 • Organizaciju tretmana otpada
 • Planiranje prikupljanja otpada
 • Planiranje i organizovanje internog i eksternog transporta
 • Izdavanje i praćenje dokumenata u oblasti upravljanja otpadom
 • Kontrolisanje pošiljki sa otpadom
 • Pripremu dokumenta za prevoz opasnih materija (ADR)
 • Pripremu predloga i sprovođenje mera u smislu kontinuiranog poboljšanja u svim oblastima upravljanja otpadom;
 • Obezbeđivanje potpune sledljivosti praćenja za svaku vrstu otpada od mesta nastanka do krajnjeg zbrinjavanja
 • Pružanje informacija u vezi sa konačnim zbrinjavanjem bilo koje vrste otpada
 • Obezbjeđivanje sprovođenja pravne i tehničke kontrole za aktivnosti upravljanja otpadom
Izbornik